spi の使い方

Python
spi01.py

gpiozero

gpiozero01.py


Return

Jan/06/2017