spi の使い方

3線式のシリアル通信インターフェース(同期式)

SPI が有効か確認

$ ls /dev/spi*
/dev/spidev0.0 /dev/spidev0.1
spidevとspi_bcm2835が有効になっているか確認

	$ lsmod | grep spi
	spidev         7373 0 
	spi_bcm2835       7596 0
	
Python

spi01.py

gpiozero

gpiozero01.py


Return

Jan/22/2018